คำถวายพระพร

แด่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องใน
มงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ
ครบ ๙๘ พรรษา ๓ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๔

เนื่องในมงคลวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเจริญพระชนมายุ ๙๘ พรรษา
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง รู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล
ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระสุขพลานามัย สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นบุณยฐาน และเป็นประทีปธรรม
ของปวงพุทธบริษัทตลอดไป
ทีมายุโก โหตุ สังฆราชา

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org